deviatnik ku sviatku don BOSCA - V. deň (26. 1.)

deviatnik ku sviatku don BOSCA - V. deň (26. 1.)

Maria je tvoja vľúdna matka!

 

        V tejto svätyni v Orope som myslel na svojich milých synov z Turína a povedal som si: "Ach, kiež by som ich tu mohol mať všetkých so sebou, aby som ich všetkých priviedol k Máriiným nohám, aby som ich všetkých zveril pod jej mocnú ochranu a zo všetkých spravil to, čím boli Dominik Savio a Luigi Gonsaga." Pred Máriiným zázračným oltárom som sa potom pomodlil túto modlitbu: "Žehnaj, Mária, celému nášmu domu, odstráň zo sŕdc našich mladých aj tieň hriechu; buď ich vodkyňou, buď im trónom múdrosti. Nech sú všetci tvoji, stále tvoji; hľaď na nich stále ako na svojich milých synov a vždycky ich zachovaj medzi tými, ktorí sú ti zasvätení."

 

                                                  List Jána BOSCA svojim chlapcom zo svätyne Oropa,   6. august 1863 

 

"Mária nepoškvrnená!"

 

        Buď zvelebený, Pane, za čistotu a svätú Máriu, pokornú služobnicu, ktorá ti povedala bezvýhradné áno.                

        8. decembra 1854 prehlásil v Ríme pápež Pius IX., že "Mária je nepoškvrnená vo svojom počatí". Svojím chlapcom , väčšinou zraneným na tele i na duši, som predstavil Máriu ako svedka ozajstnej lásky. Je celá čistá, priatelia, celá krásna. Podobá sa slnku, lune, tým najžiarivejším hviezdam, je zapečatený prameň. Anjel ju pozdravil ako "plnú milosti", aby ukázal, že od počiatku svojho života bola bez poškvrny dedičného hriechu a bez hriechu žila až do smrti.  

        Dnes sa modlím túto modlitbu: "Mária, nádherná dievčina, ty si nikdy neodmietla Bohu najmenší dôkaz lásky. Tvoje áno bolo bez výhrad. Bola si verná svojmu slovu. Celkom si sa zasvätila svojmu poslaniu. Preto si Boh vyvolil tvoje panenské srdce, aby prebýval medzi nami a pretvoril ťa svoju prítomnosťou. Ó Mária, ktorá si výsledkom čistej lásky, rozpáľ naše srdcia!"

        Trinásťročný chlapec, ktorý práve prišiel do mojej školy, zachytil túto výzvu. Veľmi vrúcne sa začal pripravovať  novénou k sviatku tvojho Nepoškvrneného Počatia. V predvečer slávnosti predstúpil pred oltár Panny Márie. Obnovil sľuby, ktoré dal pri svojom prvom prijímaní a potom niekoľkokrát zopakoval tieto slová: "Panna Mária, odovzdávam ti svoje srdce. Urob aby sa navždy stalo tvojím. Ježiš a Mária, buďte stále mojimi priateľmi. Prosím však o milosť, aby som radšej zomrel , než aby si stalo to nešťastie že by som spáchal ťažký hriech." A od tejto chvíle sa jeho život premenil. Rástol a stával sa pozornejší voči ľuďom.

        O tri mesiace neskôr som sa v pôstnej kázni obrátil  na svojich poslucháčov s výzvou: "Buďte svätí!" Dominik sa prihlásil. Chcel sa stať svätým, svätým, ktorý je veselý a svojou radostnou veselosťou zapaľuje srdcia (a je nákazlivý). Nepoškvrnená Panna Máriaho nadchla a priviedla až k vrcholu.

 

- modlitba:

Všemohúci Bože vo sv. Jánovi Boscovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa, ktorý pod vedením Panny Márie pracoval s vytrvalou horlivosťou pre dobro Cirkvi, prosíme Ťa, zapáľ aj nás takou láskou, akou horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba Tebe. Skrze Krista nášho Pána. Amen.