3.nedeľa cez rok - liturgické čítania a prosby

PRVÉ ČÍTANIE (Iz 8, 23b – 9, 3)
V predošlom čase Pán ponížil krajinu Zabulon a krajinu Neftali, ale v poslednom čase oslávi morskú cestu, kraj za Jordánom, územie pohanov. Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa ako v deň porážky Madiánčanov.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM
(Ž 27, 1. 4. 13 – 14)
R: Pán je moje svetlo a moja spása.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? – R.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. – R.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána. – R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE (1 Kor 1, 10 – 13. 17)
Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov,“ „Ja Apollov,“ „Ja zasa Kéfasov,“ „A ja Kristov.“ Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.

 

ALELUJOVÝ VERŠ
Aleluja. — Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom. — R.

 

EVANJELIUM (Mt 4, 12 – 23)
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odo-bral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

 

SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH
Bratia a sestry, Boh je naším svetlom a spásou. Obráťme sa na neho vo svojich prosbách a volajme. Ľ: Bože, buď nám svetlom a radosťou.
– Bože, prosíme ťa za všetkých cirkevných predstaviteľov, aby zodpovedne spravovali im zverený úrad.
– Prosíme ťa za predstaviteľov štátov, aby vo svojich krajinách umožnili vzdelanie aj tým, ktorí sú chudobní a žijú v biede.
– Prosíme ťa za všetkých chorých, opustených a trpiacich, aby svoje utrpenie obetovali aj za nové kňazské a rehoľné povolania.
– Prosíme ťa za tých, ktorí hľadajú zmysel života, aby im nechýbala sila a vytrvalosť.
– Bože, prosíme ťa za naše (farské) spoločenstvo,
aby sme sa aktívne a nábožne zapájali do slávenia nedeľnej liturgie.
Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby, pomáhaj nám odstraňovať, čo nás rozdeľuje, a hľadať, čo nás spája, aby sme mali úprimný záujem o spásu všetkých ľudí. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.