deviatnik k don Boscovi - III. deň (24. 1.)

deviatnik k don Boscovi - III. deň (24. 1.)

Ježiš je náš priateľ a vodca! 

 

         Všetky činy nášho milovaného Spasiteľa sú reťazou úkonov veľkodušnej dobroty. Najväčších hriešnikov nikdy tvrdo neodvrhol. A akú nežnú lásku prejavuje tým, ktorí ho urazili: Peter ho trikrát zaprel. On sa naň pozrel s láskou, donútil ho, aby sa nad sebou zamyslel a ponúkol mu inú - celkom novú lásku.

        Ach, s akou láskou a s akou nežnosťou objíma Boh toho, kto sa obrátil a vracia sa k nemu. Pripomeňme si podobenstvo o stratenej ovci. Dobrý pastier ju hľadá, na ramenách ju prináša domov a zvoláva svojich priateľov: "Radujte sa so mnou, pretože som našiel ovcu čo sa stratila." - volá. A toto nám Ježiš povedal i v podobenstve o márnotratnom synovi: Otec, to je náš Boh! Je to milujúci otec, ktorý zbadal svojho strateného syna, beží mu naproti a prv než ten ho stihne odprosiť, objíme ho, vybozkáva ho, skoro sa rozplynie od nehy, tak veľká je úľava (útecha), ktorú pociťuje keď vidí svojho syna, ktorý sa vrátil.

                                              Ján BOSCO, Cvičenie zbožnosti k Božiemu milosrdenstvu,                                               TURÍN 1846

 

"Poď a uvidíš!"

                Ján a dvaja učeníci išli za Ježišom, aby zisti kde býva. "Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: "Čo hľadáte?" Oni mu povedali: "Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?"  Odpovedal im: "Poďte a uvidíte!" Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho (Jn 1,35-39)."

                Urobme si dnes, každý jeden z nás, čas, aby sme mohli pobudnúť s Ježišom. V tichu sa naňho pozerajme, poslúchajme ho. Nech dve z jeho vlastností sýtia našu modlitbu: dobrý pastier a prebodnuté srdce.

 

1. Dobrý pastier - Skutky dobrého pastiera sú v evanjeliu v hojnom počte: voči chorým, blúdiacim zástupom, smútiacim vdovám a všetkým, ktorí sú bezbranní. Všimnime si aký je Pán voči deťom a mladým ľuďom. Vidíme Ježiša ako so svojimi apoštolmi prichádza na námestie jednej galilejskej dedinky. Pribiehajú k nemu chlapci. On ich prijíma, usmeje sa na nich, pohladí najmenších a vníma ich priezračné pohľady. Na prekvapenie poslucháčov hovorí: "Ich anjeli hľadia na tvár môjho Otca!" - "Kto sa stane maličkým, bude veľkým v nebeskom Kráľovstve." - "Každý, kto prijíma jedného z týchto maličkých  v mojom mene, mňa prijíma."

Detstvo je podľa Ježiša úvodom k novému svetu. On nielen prijíma mladých ľudí, ale uzdravuje syna rímskeho dôstojníka, naimskej vdove vracia syna, ktorý zaspal večným spánkom, s láskou hľadí na bohatého mladíka, od chlapca prijíma päť chlebov a dve ryby, aby nakŕmil päťtisíc ľudí.

 

2. Prebodnuté srdce - Ježiš má rád mladých ľudí: "Sú Božím potešením." "Prebodnuté srdce" sa na nás obracia. V knihe Nasledovanie Krista sa hovorí: "Keby si raz, jedinký raz vstúpil do Ježišovho Srdca, vedel by si niečo o jeho vrúcnej láske." Ježišovo srdce nám hovorí: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním (Mt 11, 28)." "Poďte vy, ktorí ste chudobní, vy, ktorých nikto nepočuje, utlačovaní, zranení na tele, ale aj v srdci. Poďte!" Hovorím vám : "Som vľúdny a pokorný." "Hasnúci knôt neuhasím a nalomenú trstinu neodlomím. Kľakám si na kolená, umývam nohy svojim učeníkom a prosím ich, aby tak robili svojim bratom."

                Aká vľúdnosť, aká pokora, aká neha! Tieto Ježišove slová a tieto Ježišove skutky inšpirovali môj postoj voči mladým. Jeho láskyplná dobrota sa pre mňa stala cestou výchovy. Moja výchovná metóda má zdroj v Ježišovom srdci. Vstúpme doňho spoločne! Ježiš nás povedie.

 

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Ž 1)

 

- modlitba :

Všemohúci Bože, vo sv. Jánovi Boscovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa, ktorý pod vedením Panny Márie pracoval s vytrvalou horlivosťou pre dobro Cirkvi, prosíme Ťa, zapáľ aj nás takou láskou, akou horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba Tebe. Skrze Krista nášho Pána. Amen.