Koledovanie Dobrej noviny - v našej farnosti - Nedeľa 26.12.2010 od 10.30 hod.

História

Dobrá novina sa prvýkrát uskutočnila na Vianoce 1995. Jej cieľom bolo obnoviť starý zvyk a dať mu novú dimenziu, ktorou je pomoc núdznym v krajinách tretieho sveta.

13 ročník 2007 / 2008
*Misijnej púte detí (v Rajeckej Lesnej a na Mariánskej hore v Levoči) sa zúčastnilo viac ako 5000 detí.
*Novinkou 13. ročníka bola darcovská SMS-ka Dobrej noviny. DMS dala možnosť jednoducho prispieť na Dobrú novinu ľuďom, ktorí nemali možnosť pozvať koledníkov.
*Pokračoval projekt Budovanie podpory na dosiahnutie Milénových rozvojových cieľov (MRC) na Slovensku a v Rakúsku. Vďaka finančným zdrojom z tohto projektu určeným na rozvojové vzdelávanie sme boli schopní pripraviť a vydať interaktívny metodický materiál Lepší svet a dokumentárny film Dostať šancu.
*„Učitelia pre Južný Sudán“ bol projekt, ktorý eRko – HKSD realizovalo z finančných zdrojov Slovak Aid. Od augusta 2007 do decembra 2008 pôsobili na Strednej škole v Mapuordite dvaja slovenskí učitelia. PhDr. Jozef Žemla a Mgr. Andrea Hriňová zabezpečovali výučbu predmetov biológia, anglický jazyk, zemepis a náboženstvo, čím pokrývali nedostatok kvalifikovaných miestnych učiteľov a tiež školili svojich sudánskych kolegov po odbornej stránke.
* „Dobrovoľníci pre Afriku 2007“ Leto 2007 strávili v Nairobi opäť štyria dobrovoľníci. Všetci pracovali ako dobrovoľníci v projektoch, ktoré boli vybrané na základe ich daností a talentov. Peter pomáhal vo farnosti Christ the King v slume Kibera pri zriaďovaní počítačového centra a v organizovaní farských aktivít, Aďka a Katka boli v Nyeri, kde pomáhali pri sociálnej práci s malými chlapcami a pri príprave študentov končiacich ZŠ aby dosahovali lepšie výsledky ktoré im umožnia vstup na SŠ. Helenka bola v projekte MIC v Nairobi, ktorý je zameraný na rehabilitáciu chlapcov z ulice.
*Projekt „Zdravotné postihnutie ako dôležitá súčasť rozvojovej spolupráce – Disability Mainstreaming in Development Cooperation“ bol zameraný na nadnárodnú propagáciu a podporu začlenenia ľudí s postihnutiami do hlavnej oblasti politík rozvojovej spolupráce v 25 krajinách Európskej Únie, v Európskych inštitúciách, ako aj v mimovládnych organizáciách, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci.
*V dňoch 14. a 15. mája 2007 sa konala v Hoteli Senec medzinárodná konferencia “Miléniové rozvojové ciele: inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorej hlavným organizátorom bolo eRko-HKSD, konzorciový partner projektu „Disability Mainstreaming in Development Cooperation“. Na konferencii sa stretlo okolo 80 účastníkov z 23 krajín sveta, ktorí reprezentovali organizácie ľudí so zdravotným postihnutím, mimovládne rozvojové organizácie, Svetovú banku, UNDP, ako aj politické inštitúcie. Na konferenciu boli pozvaní odborníci z Ugandy, Tanzánie, Kene, Juhoafrickej republiky, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka, či Rakúska. Výstupom z konferencie boli praktické návrhy na inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím do už existujúcich aktivít rozvojovej spolupráce, ako aj do rozvojových zákonov.
*V dňoch 12. – 14. októbra 2007 sa konal na Donovaloch rozvojový seminár Výnimočný život s postihnutím. Zúčastnilo sa na ňom 40 mladých z eRka a iných organizácií. Spolu s hosťami Pierrom Mertensom z Belgicka a Thomasom Ongolom z JAR si priblížili situáciu ľudí so zdravotným postihnutím v Afrike. Veľkým prínosom celého seminára bola prítomnosť viacerých účastníkov so zdravotným postihnutím.
*V dňoch 25. – 26. apríla 2007 nás naštívil brat Dominik Jordan, riaditeľ Chlapčenskej strednej školy Panny Márie a centra pre chlapcov ulice v Nyeri, ktoré spravujú rehoľní bratia sv .Jána de La Salle. Po prezentácii eRka a jeho aktivít  sme spoločne diskutovali o možnostiach ďalšej  spolupráce DN s projektom pre chlapcov ulice v Nyeri. Brat Dominic vysoko vyzdvihol pozitívny vplyv krátkodobých dobrovoľníkov eRka v projekte a vyslovil želanie, aby spolupráca medzi eRkom a centrom pre chlapcov v Nyeri pokračovala  v budúcnosti.
*25. mája 2007 navštívil eRko a Dobrú novinu otec biskup Harrington z diecézy Lodwar v Keni. Predstavil nám Diecézny pastoračný plán pre diecézu Lodwar na roky 2007 – 2012 a prostredníctvom krátkeho dokumentárneho filmu nám priblížil realitu extrémne suchého a horúceho regiónu Turkana, v ktorom sa diecéza Lodwar nachádza. S  diecézou Lodwar Dobrá novina spolupracuje od roku 1999. V tom čase sme v diecéze podporovali projekt  údržby vodných zariadení, projekt vzdelávania dospelých a pre budúce roky bola dobronovinovou komisiou schválená i podpora Centra Jána Pavla II., ktoré zabezpečuje starostlivosť o telesne postihnuté deti. Otcovi biskupovi sme i my predstavili eRko a jeho prácu s deťmi na Slovensku.
*V súvislosti s vlnou násilia, ktorá sa rozpútala po decembrových prezidentských a parlamentných voľbách v Keni, mimovládne organizácie – Človek v ohrození, eRko – HKSD, Nadácia Integra a Slovenská katolícka charita vydali verejnú výzvu “SOS Keňa” na pomoc obyvateľom Kene.

12. ročník 2006 /2007
eRko v rámci projektu “Disability Mainstreaming in Development Cooperation” organizovalo medzinárodnú konferenciu o začlenení ľudí so zdravotným postihnutím do rozvojovej spolupráce.
traja žurnalisti zo Slovenska sa zúčastnili na študijnej ceste v Keni v rámci projektu “Budovanie podpory pre dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov na Slovensku a v Rakúsku”
Navštívili nás projektový partner brat Dominik Jordan – riaditeľ chlapčenskej strednej školy a centra pre chlapcov ulice v Nyeri
Navštívil nás aj ďalší projektový partner – biskup kenskej diecézy Lodwar – Patrik Harrington
V novembri 2006 prišli na Slovensko štyria mladí ľudia z Kene, ktorí pôsobia v rôznych projektoch v Keni. Dvaja z nich sa podelili o ich skúsenosti na rozvojovom seminári Deti zajtrajška.

11. ročník 2005 / 2006
Prvýkrát sa do akcie zapojilo viac ako 1000 farností a filiálok na Slovensku
Zapojili sme sa do kampane MAKE POVERTY HISTORY
Prvýkrát Slováci koledovali s Dobrou novinou i v Bruseli

10. ročník 2004 / 2005
Dobrá novina oslávila prvé okrúhle jubileum,
koledníci získali Cenu Človeka v ohrození za pomoc krízovým oblastiam sveta, v
medzinárodnom dome umenia pre deti sa konala interaktívna výstava Dobrá novina – Podajme ruku deťom
začala sa putovná výstava fotografií Habari Africa
bol vydaný dokument o desiatich ročníkoch Dobrej noviny – Povedz im Siyabonga

9. ročník 2003 / 2004
Bol vydaný bulletin Dobrej noviny v slovenčine a angličtine,
koledníkov prvýkrát prijal apoštolský nuncius Henryk Józef Nowacki,
bola zaregistrovaná Rozvojová platforma mimovládnych organizácií

8. ročník 2002 / 2003
prvýkrát sa uskutočnila Misijná púť detí v Rajeckej Lesnej,
prví traja dobrovoľníci sa zúčastnili na dobrovoľníckom projekte eRka v Nairobi,
Dobrá novina prvýkrát podporila projekt slovenskej misonárky v Barbertone, Južná Afrika,
bolo vydané CD s koledami
prvýkrát sa uskutočnila projektová cesta bez projektového referenta DKA, – Maroš Čaučík, Martina Grochálová, Marek Kuboš, sr. Mary Killeen
bol natočený dokument o projektoch Dobrej noviny – Aj keď nemám takmer nič, vidím, že Boh sa o mňa stará a bolo vydané DVD s tromi dokumentmi a fotografiami

7. ročník 2001 / 2002
Slovensko prvýkrát navštívil projektový partner zo Sudánu – kardinál Gabriel Zubeir Wako,
prvýkrát bol vydaný Koledník – pomôcka pre malých koledníkov,
prvýkrát vyšiel monotematický Rebrík o Dobrej novine,
prvýkrát sa uskutočnil odborný rozvojový seminár Víkend o vode, na ktorom sa zúčastnil Peter Nwankwo z Nigérie,

6. ročník 2000 / 2001
Dobré noviny Dobrej noviny majú nový formát a novú farebnosť,
prvýkrát je vydaný Materiál pre zodpovedné osoby s námetmi na prípravu koledovania

5. ročník 1999 / 2000
Dobrá novina získala ocenenie Srdce na dlani, ktoré udelila SAIA pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky,
koledníkov prvýkrát prijal slovenský prezident Rudolf Schuster

4. ročník 1998 / 1999
boli určení patróni Dobrej noviny sv. František z Assissi, sv. František Xaverský a sv. František Saleský,
prvá dobrovoľníčka eRka Petra Húšťavová sa zúčastnila na štvortýždňovom dobrovoľníckom programe rakúskej DKA v Ghane,
slovenských koledníkov prvý raz prijal rakúsky prezident Thomas Klestil

3. ročník 1997 / 1998
prvýkrát sa uskutočnili sväté omše spojené s vyslaním koledníkov v Banskej Bystrici, Nitre a Spišskej Novej Vsi
prvá projektová cesta do Ugandy, Kene a Sudánu – Maroš Čaučík,
Dobrá novina prvýkrát podporuje Sudán,
kampaň Mier pre Sudán kampaň Globálny pochod proti detskej práci,

2. ročník 1996 / 1997
koledníci dostali ďakovný pozdrav od detí z Nairobi

1. ročník 1995 /1996
3 000 detí a mladých ľudí sa prvýkrát vydalo ohlasovať radostnú zvesť o narodení Krista a zároveň tak  podať pomocnú ruku deťom na africkom kontinente,
uskutočnili sa prvé kurzy pre zodpovedné osoby
z výťažku zbierky 1 123 719 Sk bol podporený projekt pre deti ulice v Nairobi,
prvá návšteva projektového partnera – sestry Mary Killeenovej,
bola vydaná videokazeta Mungu akubariki, vyšli prvé Dobré noviny Dobrej noviny