Koledovanie Dobrej noviny

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Z nášho oratka ideme koledovať 26.12.2011 po sv .omši o 8,45 hod.

O projektoch 17. ročníka DN

“To, čo ste urobili v Marial Lou a v Mapuordite je pre našich ľudí veľkým evanjelizačným posolstvom. Ak v tom budete pokračovať, bude to ozajstná výzva pre vás i pre nás.”
Salvadore Ferrao, jezuitský misionár v Rumbeku

Všetkým, ktorým nie je ľahostajný život druhých, ďakujeme za to, že môžeme spolu budovať lepší a spravodlivejší svet. Aj takýmto spôsobom môže Boh medzi nami prebývať ako Emanuel – Boh s nami.

Pre koho koledujeme tento rok?
Naša pomoc bude podporovať predovšetkým prácu Cirkvi v Južnom Sudáne. Ako jedna z mála stála Katolícka cirkev pri ťažko skúšaných ľuďoch Južného Sudánu počas dlhého obdobia občianskej vojny a chce byť pri nich aj v čase výstavby a budovania nového štátu a novej spoločnosti. Na jej výzvu sa v jednotlivých komunitách začali už pred vyhlásením nezávislosti spoločné modlitby za pokojné spolužitie medzi rozličnými kmeňmi a náboženstvami. Cirkev plní dôležitú úlohu pri prevádzke základných a stredných škôl, podpore mladých, žien a rodín i pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Na túto prácu potrebuje aj našu pomoc.

Dobrá novina sa zaviazala v roku 2012 podporiť výstavbu nového detského oddelenia a v zmysle svojho motta aj tento rok konkrétnymi skutkami lásky podať ruku deťom.

Z verejnej zbierky 17. ročníka podporí Dobrá novina aj ďalšie projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande. Celkový počet podporených projektov bude závisieť od vykoledovanej sumy.

Súhrnný prehľad podporených projektov 16. ročníka Dobrej noviny a prebiehajúcich projektov 17. ročníka nájdete v:

- Dobrých novinách Dobrej noviny (rok 2011)  
>>> Projekty 16. ročníka Dobrej noviny <<<
>>> Z listov a správ projektových partnerov <<<
>>> Južný Sudán potrebuje kvalitné technológie <<<
>>> Hostia a dážď sú požehnaním <<<
>>> Vzdelávanie láme tradície aj vo východnom Pokote <<<

- materiáli Projekty 17. ročníka Dobrej noviny
>>> Projekty 17. ročníka Dobrej noviny <<<
 

Silnou stránkou Dobrej noviny je dlhodobé angažovanie sa v určitých lokalitách v spolupráci s dôveryhodnými partnermi. Medzi naše ťažiskové krajiny patria:


 

 

Južný Sudán sa 9. júla 2011 stal 193. nezávislou krajinou na svete a 55. krajinou v Afrike. Rozhodli o tom jeho obyvatelia, keď 98,83 % z nich vyjadrilo v referende túžbu oddeliť sa od severu krajiny. Napriek obrovským zásobám ropy na území krajiny ostáva Južný Sudán jedným z najmenej rozvinutých štátov na svete. Ľudia však majú veľkú túžbu prevziať veci do vlastných rúk, žiť v pokoji a pracovať na tom, aby sa mali lepšie oni aj ich deti. Dobrá novina pôsobí v južnom Sudáne od roku 1999. Podporujeme tu najmä projekty v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.

Súčasná Keňa je výsledkom spolužitia množstva kultúr a vplyvov. Moderné a tradičné tu žije vedľa seba v úplnej blízkosti. Kenská kultúra do seba neustále začleňuje nové prvky, či ich už prinášajú pobrežní obchodníci alebo kočovní pastieri. Práve v Keni podporila Dobrá novina svoje prvé projekty – pre deti z ulice v hlavnom meste Nairobi. Odvtedy sa naša podpora rozšírila i na fyzicky a mentálne postihnuté deti, znevýhodnené skupiny žien, ľudí trpiacich nedostatkom vody. Geograficky pôsobíme v Nairobi a jeho širšom okolí, na severe krajiny, ale aj v západnej Keni.

Etiópia je najstaršou nezávislou krajinou Afriky. Vždy bola miestom rôznorodosti a obrovských kontrastov. Rozmanitosť krajiny ovplyvnila aj spôsob života ľudí, ktorí tvoria pestrú mozaiku rozličných etnických a jazykových skupín, kultúr a náboženstiev. Etiópia má úžasný poľnohospodársky aj energetický potenciál. Napriek tomu ostáva dlhodobo jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín na svete. Veríme, že práca Dobrej noviny sa v Etiópii postupne rozrastie a k súčasným projektom v oblasti integrovaného rozvoja vidieka a posilnenia postavenia žien pribudnú ďalšie.

Krajina nazvaná Uganda sa zrodila, keď Londýnske noviny vydali v roku 1894 oznam o jej vytvorení a politickom postavení ako Britskom protektoráte. Je to čisto vnútrozemská krajina bez prístupu k moru. Avšak štyri z piatich východoafrických veľkých jazier – Viktóriino jazero, Albertovo jazero, Edwardovo jazero a jazero Kyogo – sa nachádzajú v Ugande alebo na jej hranici. Dobrá novina podporila v Ugande prvý projekt už v roku 1998. Odvtedy sa naša spolupráca rozšírila o nové oblasti a nových projektových partnerov. Prispeli sme na výstavbu alebo rozšírenie viacerých škôl, podporujeme vzdelávacie projekty, komunitný rozvoj i zdravotnícke projekty.

Štruktúra Dobrej noviny

To, že kolednícka akcia Dobrá novina prináša už 13 rokov radostnú zvesť do rodín i materiálnu pomoc núdznym v afrických krajinách, je spoločným dielom mnohých, ktorí venujú každoročne svoj čas jej príprave a realizácii. Kolednícka akcia Dobrá novina má svoju štruktúru, bez ktorej by bolo jej fungovanie nemysliteľné.

Dobronovinová komisia  V DN komisii majú zastúpenie dvaja zástupcovia z každej diecézy na Slovensku, okrem nich je členom DN komisie osobitne volený predseda DN komisie. Zástupcov vymenúva Celoslovenská rada eRka, na základe návrhov príslušných diecéznych územných rád. Kandidáti musia spĺňať nasledovné 3 podmienky: vek nad 18 rokov, členstvo v eRku a aktívna účasť na aktivitách DN minimálne 2 roky.

Predseda DN komisie Úlohou predsedu DN komisie je v spolupráci so zamestnancami Dobrej noviny zostavovať program zasadnutí DN komisie a viesť jej zasadnutia. Predseda DN komisie spolu so zamestnancami Dobrej noviny zodpovedá za celý priebeh koledníckej akcie Dobrá novina.

Dobronovinová komisia zasadá minimálne 3-krát v kalendárnom roku, väčšinou ide o celovíkendové stretnutia. Medzi hlavné úlohy DN komisie patrí predovšetkým prijímanie dôležitých rozhodnutí súvisiacich s fungovaním Dobrej noviny, schvaľovanie finančnej podpory pre jednotlivé projekty na základe kritérií Dobrej noviny a schvaľovanie rozpočtu DN a kontrola jeho plnenia. DN komisia zodpovedá aj za prípravu a priebeh koledníckej akcie v regiónoch. Zabezpečuje a pomáha organizovať kurzy pre zodpovedné osoby, stretnutia pre zodpovedné osoby a vysielacie pobožnosti vo svojich diecézach.

Riaditeľ a projektový manažér Dobrej noviny
Riaditeľ DN riadi prácu koordinátora DN a ďalších zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorých práca súvisí s rozvojovými a misijnými projektmi eRka. Reprezentuje a zviditeľňuje DN na najvyššej úrovni – vo vzťahu k štátnym a cirkevným predstaviteľom, vládnym inštitúciám, iným mimovládnym a cirkevným rozvojovým organizáciám. Nadväzuje kontakty a spoluprácu so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa rozvojovou pomocou.

Projektový manažér DN zabezpečuje komunikáciu s projektovými partnermi v afrických krajinách. Udržiava kontakty s projektovými partnermi formou elektronickej korešpondencie i formou osobných návštev v projektoch počas projektových ciest. Pre DN komisiu pripravuje a predkladá nové projektové návrhy na schválenie. Jeho úlohou je i priebežne monitorovať realizáciu projektu a sledovať i kontrolovať projektové správy, vrátane finančného zúčtovania, a tiež pripravovať informácie o podporených projektoch pre verejnosť. Projektový manažér DN spolupracuje i s projektovým referentom rakúskej organizácie DKA (Dreikönigsaktion),  s ktorou Dobrá novina udržiava úzke vťahy od svojho vzniku.

Koordinátor Dobrej noviny Úlohou koordinátora je zabezpečovať celoročný priebeh koledníckej akcie na Slovensku v súlade s rozhodnutiami komisie a komunikáciu so zodpovednými osobami v jednotlivých farnostiach zapojených do DN. Spravuje databázu prihlásených farností, zabezpečuje organizovanie kurzov, stretnutí zodpovedných osôb, stará sa o distribúciu materiálov potrebných na koledovanie do farností, eviduje financie zaslané na účet Dobrej noviny.

Členstvo v DN komisii vrátane pozície predsedu DN komisie je dobrovoľnícka funkcia, do ktorej členovia DN komisie vkladajú svoje schopnosti i kus svojho srdca na volebné obdobie 3 rokov. Riaditeľ, ktorý je zároveň projektový manažér DN a koordinátor DN sú stálymi zamestnancami eRka, ktorí sa venujú úlohám spojeným s fungovaním Dobrej noviny na plný pracovný úväzok.